ทำเว็บไซต์แบบมืออาชีพ

error select s_content.*,s_language_detail.`name` as lang_name,s_content.id as id,s_language_detail.`detail` as detail from s_content INNER JOIN s_language_detail ON s_content.id = s_language_detail.ref_id where s_language_detail.type = 1 and s_content.id=3 and s_language_detail.language_id=1 and del<>1